Historia szkoły


   Szkoła Podstawowa nr 2 powstała w  czasach,  gdy tutejsze tereny były pod zaborem rosyjskim, jako trójdziałowa szkółka. W 1919 roku utworzono siedmioklasową Szkołę Powszechną. Mieściła się ona w dwóch pomieszczeniach - przy ulicy Boguszewskiej. Liczba dzieci wzrastała szybko i dlatego po usilnych staraniach wybudowano nowy gmach, obecną Szkołę nr 1. Stara szkoła otrzymała nazwę Szkoły nr 2. We wrześniu 1939 r. budynek szkolny numer 2 został spalony przez Niemców. Przez 4 lata okupacji istniało tylko nauczanie tajne.

    Po wyzwoleniu Grajewa, od dn. 23. 01.1945 r. zaczęto organizować szkoły w Grajewie. Dla Szkoły nr 2 wynajęto budynek przy ulicy Boguszewskiej. W roku szkolnym 1949/1950 szkoła przyjęłą nazwę: Ogólnokształcąca Szkoła TPD stopnia podstawowego.

    29 listopada 1958 r. był niezwykłym dniem w historii naszej szkoły. W tym dniu po raz pierwszy dokonano wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Grajewie. Natomiast 7 grudnia1960 r. nastąpiło uroczyste otwarcie owej szkoły. Otrzymała ona imię wielkiego wieszcza Adama Mickiewicza i nowy sztandar, na którym widniały słowa poety:

,,Ze słabością łamać uczymy się za młodu."

Szkoła ta stała się dla mieszkańców pomnikiem 1000-lecia, wyrazem troski o kształcenie nowego pokolenia.

    Lata dziewięćdziesiąte stały się dla Grajewa okresem intensywnego rozwoju. Przybywało coraz więcej nowych osiedli. Z roku na rok wzrastała liczba uczniów w naszej szkole. Jednocześnie coraz bardziej pogarszały się warunki nauki i pracy w szkole. W związku z tym dzięki staraniom władz miasta, dyrektora szkoły pana Zygmunta Kruszyńskiego, Kuratora Oświaty w Łomży i utworzonego Towarzystwa Pomocy Szkole nr 2 w Grajewie, 30 października 1995 r. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowego budynku szkoły i hali sportowej.

       Ósmy września 1997 r. to dzień Wojewódzkiej Inauguracji roku szkolnego 1997/98 połączony z oddaniem do użytku nowo wybudowanego kompleksu dydaktyczno- sportowego. W tym dniu dyrektor szkoły pan Zygmunt Kruszyński jako gospodarz nowego obiektu w swoim przemówieniu podkreślił troskę o kształcenie i wychowywanie młodzieży. Polecił opiece uczniom budynek szkoły i podziękował wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do rozbudowy szkoły i hali sportowej. 

materiały